.

Zásady zpracování osobních údajů

1. Základní ustanovení

 •    I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s. IČO: 04690079 se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha - Nové Město (dále jen: "správce").
 •    II. Kontaktní údaje správce jsou
  • adresa: Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha - Nové Město
  • e-mail: info@ep-forklifts.cz
  • telefon: +420 226 002 060
  •    III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

  2. Zdroje a účel zpracování osobních údajů

  •    I. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
  •    II. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy [informaci: "údaje nezbytné pro plnění smlouvy" - ponechte v případě, že zpracováváte i jiné, než identifikační údaje]
  •    III.Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je plnění smlouvy.
  •    IV.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
  •    V. Účelem zpracování osobních údajů je
   • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

  3. Doba uchovávání údajů

  •    I. Správce uchovává osobní údaje
   • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
  •    III. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

  4. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  •    I. Příjemci osobních údajů jsou osoby: 
   • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
   • zajišťující služby provozování e-shopu (webové prezentace) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (webové prezentace).
   • zajišťující marketingové služby.
  •    II. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  5. Vaše práva

  •    I. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
   • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
   • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
    [Ponechejte tento bod v případě, že zpracováváte osobní údaje na základě souhlasu]
  •    II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

  6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  •    I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  •    II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  •    III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  7. Závěrečná ustanovení

  •    I. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  •    II. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi   těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.